Στο έργο έχει ολοκληρωθεί η πασσαλόμπηξη και εφαρμόζονται οι βάσεις