2ο Έργο με Πασσαλόμπηξη σε εξέλιξη

στο έργο έχει ολοκληρωθεί η πασσαλόμπηξη και εφαρμόζονται οι βάσεις